I prosjektet ”Hjerterytmerehabilitering” i Svendborg Kommune utprøves blandt annet MediYoga til borgere med atrieflimmer.

Projektet er et SATS-puljeprojekt støttet av Sundhedsstyrelsen i perioden desember 2017 til juni 2020 og er et samarbeid mellom Kardiologisk Afdeling på OUH Svendborg, Almen Praksis i Svendborg Kommune, Hjerteforeningen, erfarne atrieflimmer pasienter og pårørende, samt Sundhedshuset Svendborg, som også er prosjekteier.

Projektets formål er å videreutvikle og kvalitetssikre kommunens hjerterehabiliteringstilbud for å inkludere borgere med atrieflimmer, herunder med særlig fokus på differensiering i forhold til sosial ulikhet, samt screening og å avdekke psykologiske aspekter ved sykdommen. Det er nytt for denne patientgruppen at kommunen tilbyr et rehabiliteringsforløp.

Da projektet har stort fokus på livskvalitet, angst og depresjon var det naturlig for oss å søke etter evidens omkring dette relateret til atrieflimmer. I projektet ble det på styregruppe-nivå besluttet å prøve ut MediYoga til borgere med atrieflimmer. Dette på grunn av et gjennomgående litteratursøk, hvor vitenskapelige studier har vist at MediYoga og yoga med fokus på åndedrettet har fordelaktige effekter for patienter med atrieflimmer.

MediYoga foregår i Sundhedshusets treningssal og strekker seg over et 12 ukers forløp, 75 minutter en gang i uken, med løpende opptak. Kurset er supplert med guidede hjemmeøvelser og gratis tilgang til MediYoga Play i 6 måneder (sponset av firmaet MediYoga International AB).

Vår erfaring i Svendborg er at MediYoga er meget populært. Når en deltaker slutter på MediYoga kurset avholdes en individuell oppfølging med deltakeren ut ifra et spesifikt spørreskjema. Utover det har vi i projektet gjort korte muntlige evalueringer med gruppen ca. hver 6. uke, hvor vi spør ’hva opplevelsen av MediYoga er’. Disse tas opp og transkriberes. Ut ifra det er disse tilbakemeldingene kommet frem:

En deltaker sier: ”Tidligere, når jeg opplevde tilbakefall med flimmer, tenkte jeg, at nå skulle jeg nok sjokkes igjen og kanskje brennes, nå tenker jeg, at jeg har fått enda et verktøy, nemlig den dype rolige pusten”.

En annen deltaker sier: Jeg syns også det er, jeg syns det er deilig, det er meget behagelig, og så, det gir faktisk, jeg kan merke det i ryggen og jeg kan merke det i skuldre og i nakken. Ja det gir bare, det gir bare gjennomstrømning og det løsner veldig veldig mye syntes jeg, så ehh, så jeg syns det har gitt meg veldig mye”.

En tredje deltaker sier: ”…jeg har også noen fordommer jeg kan kvitte meg med… ”.

Grunnet stor interesse for MediYoga blant projektdeltakerne, har Hjerteforeningen selvstendig valgt per september 2019 å starte tre MediYoga kurs, som dekker 16 ganger med MediYoga for deres medlemmer i lokalforeningen i Svendborg. Det har vært stor oppslutning og kursene ble raskt fulle. Også noen av projektdeltakerne har fortsatt på disse kursene.

Vi avslutter projektet i starten på nyåret og kan da komme tilbake med flere erfaringer omkring opplevelse og effekter av MediYoga.

Projektet er ikke en studie rettet kun mot MediYoga, men mot delmålene i projektet generelt. Projektet er heller ikke et forskningsprojekt, men kan være en forstudie til et forskningsprojekt.

Vitenskapelige studier av MediYoga har vist nedsatt hjertefrekvens, lavere systolisk- og diastolisk blodtrykk, redusert angst og depresjon og forbedret livskvalitet. Videre har en studie vist signifikant redusert antall symptomatiske atrieflimmer episoder, symptomatiske ikke-atrieflimmer episoder og asymptomatiske atrieflimmer episoder. (Murugesan M & Taylor AG (2017), Wahlström M, Rydell Karlsson M, Medin J, Frykman V (2017), Lakkireddy D, Atkins D, Pillarisetti J, Ryschon K, Bommana S, Drisko J, et al (2013)).

Med vennlig hilsen
Caroline Elnegaard, kandidat i Folkesundhedsvidenskab, projektmedarbeider.

Line Gude Vilholm, fysioterapeut og MediYoga-instruktør.

Tove Sommer, sykepleier, projektleder og MediYoga-instruktør.

Arkiv

Lost Connection